Shejkh ‘Abdul-‘Azijz er-Rraxhihij

Burimi: Shkëputur nga libri “el-Fetaua esh-Sher’ijjeh fij el-Kadaja el-‘Asrijjeh”, përpiluar nga Muhamed Ibn Fehd el-Husajn. Kjo fetva është publikuar gjithashtu në revistën “Sefijnetun-Nexhaah”, n.2, Janar 1997.


Pyetje: Cili është mendimi juaj rreth atij që thotë se demonstratat politike janë të lejuara me qëllim që ushtrohet presion mbi udhëheqësin derisa ai të përmbushë kërkesat e tij?

Përgjigje, Shejkh ‘Abdul-‘Azijz er-Rraxhihij: Këto demonstrata nuk janë prej veprave të Muslimanëve, ato janë të huaja (për Islamin) dhe nuk janë njohur ndonjëherë përveç se nga shtetet qafire perëndimore. Andaj, ku qëndron Suneti tek kjo gjë? Suneti është vepra e Pejgamberit (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem), është fjala e tij dhe miratimi i tij. Kështu që ky myfti (që ka dhënë fetva për lejimin e demonstratave) duhet të sjellë argument që Pejgamberi (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) ka bërë demonstratë apo ka miratuar që ndokush të bëjë demonstratë.”

Përktheu: Alban Malaj