Autor: Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: Sherhu Umdeti el-Fikh li Ibni Kudameh el-Makdisij, 153/3022

 

Pyetje: Shejkh i nderuar! Allahu ju dhëntë sukses! Pyetësi thotë: plotësimi i zbrazëtirave në saf është sunet apo është obligim?

Përgjigje: Është obligim; plotësimi i zbrazëtirave është obligim. Nuk është e lejuar që të ketë zbrazëtira në saf.

 

Përktheu: Muhamed Kallashi