Autor: Shejkh Abdullah el-Bukhari

Burimi: el-Lika’at es-Selefijeh, Likau Thanij

Në këtë kohë, ata që janë të kapur pas Sunnetit janë njerëzit më të huaj dhe huajësia e tyre vjen për shkak të tre grupeve:

Grupi i parë: njerëzit e kufrit nga popujt e ndryshëm dhe dallimet e tyre në besim.

Grupi i dytë: njerëzit e epsheve (Ehlul-Ahua) nga Umeti Islam, në të cilin umet kanë ndodhur përçarje.

Grupi i tretë: ata që pretendojnë se janë nga Ehli Sunneti dhe e luftojnë Sunnetin dhe njerëzit e tij. Ky grup është më i dëmshmi dhe më i rrezikshmi nga tre llojet e grupeve.

Përktheu: Jeton Shasivari