Autor: ‘Abdul-Aziz ibën Baz (1420 h.)

Burimi: Fetaua Nurun ‘ala Derb, vëll. 29, fq. 199-200

 

 

Pyetje: Pyetësi thotë: çfarë do të thotë fjala e Pejgamberit – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem –:

حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره

“Zjarri i Xhehenemit është i rrethuar me pasione dhe epshe, ndërsa Xhenneti është i rrethuar me vështirësi dhe mundime.” [Transmetohet Bukhari, 6487]

Çfarë është për qëllim me fjalën “epshe” dhe fjalën “vështirësi”?

 

Përgjigje: Është vërtetuar se Pejgamberi – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – ka thënë: “Zjarri i Xhehenemit është i rrethuar me pasione dhe epshe, ndërsa Xhenneti është i rrethuar me vështirësi dhe mundime.”

Pra, hadithi ka ardhur në këtë mënyrë, me shprehjen “është i rrethuar”, që do të thotë se: epshet janë një derë për në Zjarr. Ai që i braktis epshet e ndaluara, si pijet alkoolike, zinanë, mosrespektimin e prindërve, e të ngjashme me to, do të shpëtojë nga Zjarri dhe ai do të ketë një mbrojtje. Nëse besimtari përballet me mundime dhe vështirësi, kjo është kështu sepse Xhenneti është i rrethuar me vështirësi dhe mundime; ato janë pengesat dhe mbrojtja e xhenetit.

 

Kështu që, nëse besimtari përpiqet me veten e tij dhe ia imponon vetes të vërtetën, e detyron që t'i bindet Allahut dhe të Dërguarit të Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem –, do të hyjë në Xhennet dhe këto llogariten pengesë (të xhennetit). Nëse e lufton dhe e mposht vetveten e tij derisa t'i bindet Allahut dhe të Dërguarit të Tij, do të hyjë në Xhennet. E nëse pason epshet, do të hyjë në Zjarr dhe kjo është pengesa e epsheve të ndaluara.

 

Ndërsa për sa i përket gjërave të lejuara, Allahu ia ka lejuar atij të mirat! Ai mund të hajë dhe të pijë ato gjëra që ia ka lejuar Allahu! Ai mund të veshë atë që Allahu e ka lejuar. Këtu s’ka ndonjë të keqe. Ndërsa ajo që është për qëllim me epshet këtu, janë ato që janë të ndaluara! Siç është: zinaja, vjedhja, padrejtësia ndaj njerëzve dhe gjëra të ngjashme si këto epshe që Allahu i ka ndaluar. Nëse bie në këto epshe të ndaluara, do të hyjë në Zjarr; e nëse i braktis dhe ruhet prej tyre, atëherë ato bëhen mbrojtje për të nga Zjarri.  

 

Xhenneti është i rrethuar me vështirësi dhe mundime. Vetja dhe epshi e urrejnë që t’i nënshtrohen të vërtetës, siç është: falja e pesë Namazeve me xhemat, agjërimin e Ramazanit, sidomos gjatë verës, bërjen e Haxhit për atë që ka mundësi, respektimin e prindërve, mbajtjen e lidhjeve farefisnore, largimin nga shoqëria e keqe; vetja dhe epshi i urrejnë këto gjëra, por nëse besimtari e lufton atë duke i përmbushur këto të drejta, do të hyjë në Xhennet!

 

Përktheu: Servet Mata