Autor: Abdullah el-Gudejan

 

Pyetje: O Shejkh, kemi ca thirrës këtu që këshillojnë të merret dituria prej Alij Hasen Abdul-Hamid el-Halebij?

Përgjigje: Jo! Lëre këtë Abdul-Hamidin, sepse ky është ai që udhëheq medh'hebin e Murxhiave në Mbretëri.

 

Përktheu: Jeton Shasivari