Pyetësi: I kërkova dikujt që të më bëjë rrukje, por si mund ta di që magjia më është larguar?

Përgjigje, Shejkh Ahmed Jahja en-Nexhmi: D.m.th. ai do të dijë nëse ka akoma magji, apo jo?

Pyetësi: Po.

Shejkh Ahmed Jahja en-Nexhmi: Nëse të prekurit nga magjia i lexohen ajetet që flasin pë magjinë dhe ai ulëret, atëherë ai është akoma i prekur nga magjia.


Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj