Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

Burimi: Sherh mandhumeh el-adab esh-sher'íjjeh, 280

 

 

Për sa i përket fëmijës, nëse ai teshtin nuk  i thuhet JerhamukAllah (Allahu të mëshiroftë), por i lutesh Allahut që ta bekojë atë, duke thënë: BarakAllahu fijk (Allahu të bekoftë).

 

Kjo, sepse kur teshtiu një fëmijë në prani të Pejgamberit – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem –, ai i tha: BarakAllahu fijk! Hadithin e transmeton Hafidh Es-Silfij.

 

Dhe e urdhëroi fëmijën, në mënyrë edukuese, që ta falenderojë Allahun (të thotë ElhamduliLah)!

 

 

 

Përktheu: Servet Mata