Autor: Shejkh Muhammed Nasirud-Diin el-Albanij

Burimi: Silsiletul-Hudaa uen-Nuur, kaseta nr.1, Min.00:28:38

 

 

Pyetje: A lejohet përgojimi i qafirit apo i mushrikes? Dhe a lejohet sharja e tyre?

 

Përgjigje: Lejohen të gjitha këto, sepse nuk ka shenjtëri nderi për qafirin, përveç nëse kjo shkakton ndonjë dëm. Për shembull, nëse ai e shan qafirin në praninë e tij ose mbrapa shpinës së tij, ai (qafiri) ndoshta e shan Muslimanin ose shan Fenë e tij ose Pejgamberin e tij, etj. Kështu që, në këtë rast është haram që Muslimani ta shajë mushrikun.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Alban Malaj