Autor: Shejkh Ubejd el-Xhabirij

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=121964Pyetje:

Allahu ju dhëntë të mira, (pyetja) e nëntë, (pyetësi) po ashtu thotë: “Dijetarët që e kanë refuzuar Alij el-Halebiun, nuk i kanë kuptuar fjalët e tij?”

Përgjigje:

Ne i themi atij: Sill një argument të prerë dhe sill një fakt të shkoqitur në lidhje me atë që thua. Ky njeri (Halebiu) është politikan në davet. Për këtë arsye, ai i ka afruar pasuesit e tekfirit (tekfirijunët) dhe bidatçijtë në webfaqen e tij, që e ka quajtur “Kul-lu Selefijin.”

Ne kemi bashkëjetuar me këtë njeri rreth njëzet vite me radhë. Ne e mbronim atë dhe kur ai doli në shesh, e thamë atë që është detyrë për ne që të thuhej për të. Ai e lavdëron Adnan Arurin, fabrikantin e parimeve të prishura dhe bazave të dështuara. (Ai lavdëron po ashtu) Muhamed Hasanin, është vërtetuar tek unë përmes një trasmetimi të një njeriu të besueshëm se ai përkrah (besimin) e uahdetul-uxhud. Kjo është fjala e tij: “Allahu është Zoti ynë, nuk kemi zot tjetër pos Tij dhe a ka tjetër në ekzistencë (gjithësi) pos Tij.”

Megjithëkëtë, ai e lavdëron dhe e përkrah revolucion Egjiptian si dhe demonstratat, përkundër kësaj hipoteze, ky njeri (Halebiu) e arsyeton atë (Muhamed Hassanin).

Ne kemi shumë e shumë gjëra kundër tij (Halebiut). Ai (Halebiu) është i njohur për metodën e tij të keqe në shtetet e Evropës të cilat i viziton, dhe prej atyre metodave është: atë që bëri Ebul-Haseni (el-Maribi) kur shkroi një marrëveshje në Evropë – në Britani – dhe i lidhi ata me Halebiun dhe Selim el-Hilalin. Kur ne folëm keq kundër Ebul-Hasenit, ata (Halebiu dhe Selim el-Hilali) u bashkuan për t’i dal në ndihmë dhe për ta mbrojtur atë.

Allahu na ruajttë që të flasim për këtë njeri pa argumente të cilat nuk na lejohen neve, përkundrazi, Allahu e di se kur e kam refuzuar vëllanë ‘Abdul-‘Aziz er-Reis, kam lënë shumë prej fjalëve të tij ngaqë ato lënë hapësirë për interpretime. Kështu që, neve nuk themi se kjo apo ajo është për qëllim, përkundrazi, në lidhje me refuzimet, ne synojmë atë që nuk lë vend për interpretime, madje ajo që është në kundërshtim me argumentin e qartë.

Pyetësi:

Duam nga Shkëlqesia Juaj, një këshillë që të na drejtoni neve se si të sillemi me atë që nxit urrejtje në lidhje me atë që u tha më sipër në pyetje – Allahu ju bekoftë –?

Shejkh Ubejd:

Së pari: ata konsiderohen sikur ata të cilët i mbrojnë, e që janë bidatçijtë dhe të devijuarit.

Së dyti: Sikur të isha në vendin tënd, do t’i kisha braktisur ata duke e mbrojtur veten time.

Sa për mua që janë në vendin tim në Medine, nuk pranoj asnjë nga ata që ta shkelë pragun e shtëpisë sime.

Përktheu: Jeton Shasivari