Autor: Abdul-Aziz ibën Baz (1420 h.)

Burimi: Mexhmu'u Fetaua ue Mekalat Muteneuiah, vëll. 15, fq. 274

 

Pyetje: Çfarë gjykimi ka personi të cilit i merret gjak nga dora e djathtë ndërkohë që ai po agjëron në Ramadan, me qëllim që t’i bëhen analiza, dhe sasia e gjakut që merret është mesatare?

Përgjigje: Kjo lloj analize nuk e prish agjërimin, justifikohet për këtë, sepse ai ka nevojë për këtë dhe se ajo nuk është prej gjërave që njihen nga Sheriati i pastër si prishëse të agjërimit.

 

Përktheu: Alban Malaj