Bismilah...

Shejkhul-Islam Ibn Tejmije ka thënë në Mexhmu’ul-Fetaua (28/231-232):"...kundërshtimi i bidatçijve është në dobinë e përgjithshme të Muslimanëve dhe konsiderohet si një nga llojet e Xhihadit në rrugë të Allahut, sepse pastrimi i Fesë së Allahut, Menhexhit dhe Sheriatit, si dhe mbrojtja e Fesë nga sulmi i armiqve është një obligim kolektiv (fard kifaje), një fakt ky rreth të cilit Ulematë kanë Ixhma. E nëse Allahu nuk do të ngrinte disa njerëz që do të largojnë dëmet e të tjerëve, atëherë Feja e Allahut do të prishej."