Autor: Komisioni i Përhershëm i Fetvave

Burimi:Fetaua Lexhneti Daimeh, vëll. 10, fq. 255

 

Pyetje: A është obligim kompesimi i ditës së agjërimit për atë që vjellë përgjatë ditës në Ramazan?

Përgjigje: Nuk prishet agjërimi dhe as nuk është obligim kompesimi i ditëve, ngase Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

مَن ذرعَه القَيءُ فَلا قضاءَ عَليهِ ومنِ استَقاءَ فعَليهِ القَضاءُ

“Atë që e zënë të vjellët nuk ka kompesim për të, dhe kush e provokon vetë të vjellën, e ka obligim t’i kompesojë ditët”.

Transmeton Imam Ahmedi dhe autorët e suneneve me zinxhir të saktë transmetimi.

 

Komisioni i Përhershëm i Fetvave:

Zëvendës-Kryetari: Abdur-Rrazak el-Afijfi

Kryetar: Abdul-Azijz bin Abdullah bin Baz

 

Përktheu: Umm ‘Akil