Burimi: Kasetë e Shejkh Bin Bazit, me titull “Afatul-Lisan,” min. 32:27

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=104024

Pyetje:

Allahu ju shpërbleftë, Shejkh i nderuar, autori i librit “Menhexhul-Enbija fi D’aueti il-Allahi Te’ala,” (e që është Muhamed Sururi), thotë: “I kam studiuar librat e Akides, dhe i kam gjetur ato të gjitha ‘të thata’, ngase përmbajnë hadithe dhe dispozita (ahkam).” Cili është mendimi juaj për këto fjalë?

Përgjigje, Shejkh Bin Baz:

‘Ky është një gabim i madh! Të gjitha qenkan të ‘thata’!? Kërkoj mbrojte tek Allahu. Akideja e saktë nuk është e ‘thatë.’ (Akideja është): Ka thënë Allahu dhe ka thënë i Dërguari i Tij. Nëse e përshkruan Kuranin dhe Sunnetin se janë të ‘thata,’ atëherë, kjo është riddeh (dalje) nga Islami. E lusim Allahun për mirëqenie.

El-Xhefa (neglizhim), do të thotë: të largohesh nga Feja e Allahut të Lartësuar, ky është neglizhim, largimi nga feja e Allahut dhe mos-veprimi me Sheriatin e Allahut, e në qoftë se shtojnë (ne Fe), quhet gulu (ekstremizëm). Neglizhim është ajo që të largon nga Allahu, nga Feja e Allahut. Ky nuk është neglizhim, ky është Menhexhi i të Dërguarve, ky është Menhexhi i të Dërguarve, thirrja (d’aueh) për tek Allahu si dhe sqarimi i Akides së saktë dhe paralajmërimi kundër asaj që e kundërshton atë.

Kjo shprehje është ‘e sëmurë’ dhe e ndyrë.

Pyetësi: A lejohet shitja e këtij libri?

Shejkh Bin Baz: Nëse kjo gjendet aty, nuk lejohet shitja e tij. Është obligim të griset ai libër, në qoftë se kjo gjendet aty.

Shpresojmë nga autori të na tregoj atë, në qoftë se ai (libër) shitet apo jo.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari