Autor: Komisioni i Përhershëm për Kërkime Akademike dhe Fetva

Burimi: Fetvat e Komisionit të Përhershëm, vëll. 2, fq. 116, fetvaja nr. (19040)

 

 

Pyetje: Thirrësi Ahmed Didat, në librin e tij “Kurani, Mrekullia e Mrekullive,” thotë se Kurani përbëhet nga shumëzimet e numrit 19, dhe për këtë, ka sjellë shembuj. T’i përmendim disa prej tyre.

Fjala “ism – emër” është përmendur 19 herë në Kuran.

Fjala “Allah” është përmendur 2698 herë (19 x 142) në Kuran.

Fjala “er-Rahim – i Mëshirshmi” është përmendur 114 (19 x 6) herë në Kuran

Shkronja  “Nun ” është përmendur 133 herë (19 x 7) në Suren el-Kalem.

Pastaj, argumentohet me studimin që ka bërë i quajturi Doktor Reshad Khalifeh në librin e tij “el-Kuran takdimu Meri’i li m’uxhizeh.” Të përmendim disa shembuj me të cilat është argumentuar.

Shpallja e parë Kuranore është 19 ajete dhe kjo fjalë përbëhet nga 76 shkronja (19 x 4).

Sureja e parë e Kuranit ka 19 ajete, e cila ka 285 shkronja, që do të thotë (19 x 15), etj.

Kërkojmë fetvan tuaj për këto.

 

Përgjigje: Këto studime janë trillime dhe marrëzira të sektit të quajtur el-Batinijeh el-Behaijeh, sekt i cili e shenjtëron numrin 19. Pa dyshim se ky studim është i pabazë, për më tepër, është tallje me Kuranin e Madhërishëm, dhe është mënjanim i njerëzve nga meditimi rreth Kuranit dhe njohja e domethënieve të tij të vërteta.

Ky sekt i fëlliqur, ka shumë besime të prishura, disa prej tyre janë:

1. Disa prej thirrësve të këtij sekti pretendojnë Pejgamberinë.

2. Besojnë në huluul (besim se Allahu është i shkrirë në krijesat e Tij) dhe në ittihad (besim që thonë se Allahu dhe krijesat janë një gjë e vetme, e nuk janë të ndarë).

3. E bëjnë haram xhihadin.

4. Thërrasin për në bashkimin e feve, etj.

 

Andaj, të gjithë Muslimanët e kanë detyrë, që të ruhen nga këta dhe të paralajmërojnë nga rënia në rrjetet e këtij besimi qafir, si dhe të ruhen nga ndikimi i ideologjive dhe librave të tyre.

E lusim Allahun, të Plotfuqishmin, që t’i asgjësojë kurthet e tyre dhe ta largojë sherrin e tyre prej Muslimanëve. Me të vërtetë, ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë.

Prej Allahut vjen suksesi.

Lavdërimi dhe shpëtimi qoftë për Pejgamberin tonë Muhamedin, familjen e tij dhe shokët e tij.

 

Komisioni i Përhershëm për Studime Akademike dhe Fetva:

 

Anëtar: Bekër Ebu Zejd

Anëtar: Salih el-Feuzan

Anëtar: Abdullah bin Gudejan

Zëvendëskryetar: Abdul-Aziz Ali Shejkh

Kryetar: Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz

 

Përktheu: Jeton Shasivari