El-Alame Rabij' Ibn Hadij el-Medkhalij – Hafidhahullah – është pyetur: Një nga vëllezërit na dha një seri me shpjegimin e “Umdetul-Ahkam” nga Shejkh Muhamed (Mukhtar) esh-Shenkijti dhe ai (shpjegim) përbëhej nga katërqind audiokaseta. Ne e dhuruam atë sadaka për xhaminë.

Shejkhu i nderuar u përgjigj: “Unë s’e kam lexuar këtë shpjegim. Dhe është thënë se ai është një njeri i cili nuk bën dallim tek hadithi i dobët dhe ecën përkrah hizbijinëve dhe Sufistëve dhe nuk ka lidhje me Ehli-Sunetin. Kështu që unë nuk mund ta lavdëroj kulturën e tij dhe as nuk e lavdëroj atë. pastaj kush është ky që qarkullon kasetat e këtij njeriu?

Ehli-Suneti nuk i qarkullon kasetat e tij, vetëm hizbijinët i qarkullojnë ato, edhe nëse nuk e shfaqin hapur tehezubin (shpirtin partiak). Sidoqoftë, kur ishohim këta hizbijinë që mblidhen rreth tij, që i aprovojnë kasetat e tij dhe e konsiderojnë Imam prej Imamëve të Muslimanëve, kjo do të vërtetojë tek ju se ai është prej tyre (prej Hizbijinëve). Kështu që ai është një urë që i lidh të rinjtë me tehezub (shpirtin partiak) dhe i flak ata për në zemrën e hizbijes. Kështu që librat e Selefëve që janë të pranishëm ju mjaftojnë. Dhe fik’hu Selefij është i mjaftueshëm për ju sepse kjo do t’ju lidhë me gjëra të tjera. Allahu ju bekoftë.”

Burimi: Audiokaseta “el-Albani Imamus-Sunne”.

Muftiu i Xhezanit, el-Alame Ahmed Ibn Jahja en-Nexhmi – Hafidhahullah – është pyetur: A të marrim pjesë në mësimet për fik’h të Shejkh Muhamed Mukhtar esh-Shenkijtit?

Ai u përgjigj: “Na kanë thënë për këtë njeri se ai ka diçka prej Sufizmit (tesewuf). Për këtë arsye ju them se pasiqë diçka që bie në kundërshtim me menhexhin e Selefëve është parë tek ai, atëherë është më mirë që të qëndrohet larg prej tij.”

Marrë gjatë një mësimi në Xhidde, datë 25/5/1423H.

 

Përktheu Alban Malaj