Autor: Shejkh Salih es-Suhejmi

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145310

Burimi: Shpjegim i “Usulu Sunneh”, të Imam Ahmedit, ligjërata e 10, më datë 13 Ramadam 1435 në Xhamin e Pejgamberit, kapitulli “El-Imanu bi-Adhabil-Kabr,” min. 32:20

O vëllezërit e mi! Mos harroni të bëni lutje për vëllezërit tuaj në Palestinë, në Siri, në Irak dhe në çdo vend tjetër, meqë këto janë komplote të njohura për të cilat kanë bërë marrëveshje të gjithë qafirat, siç janë: Jehudët, të Krishterët, Hizbu-Iblis (hizbullah), Rafidjitë si dhe të tjerë. Janë bërë bashkë për t’i thurur këto komplote që t’i largojnë muslimanët nga Teuhidi dhe t’i sprovojnë ata, me qëllim që t’i realizojnë interesat e tyre, e që është çrrënjosja e muslimanëve Ehli Sunneh.

Porse ata do të zmbrapsen me shkatërrim - me lejen e Allahut –. Qofshin Jehudët, të Krishterët, Perëndimi dhe Lindja, apo Hizbu-Iblis, apo Rafidijtë apo ata që bëjnë koalicione të fshehta kundër Ehli Sunnetit, apo Khauarixhët dhe të tjerë. Të gjithë këta do të mbarojnë – me lejen e Allahut –.

“Çdo herë që shfaqet një grup prej tyre (Khauarixhëve), ata do të vriten.”

Allahu do t’i vrasë grupet e tyre. Por, kjo çështje kërkon tre gjëra:

Gjëja e parë: Kthimi tek Allahu – i Madhëruar e i Lartësuar –. Të përmirësohet ajo që është në mes nesh dhe Zotit tonë. Largimi nga mëkatet.

Gjëja e dytë: Mbështetja tek Allahu dhe besimi tek Ai.

Njëri po bërtiste dje në Gaza dhe thoshte: “O Salahuddin!” Mu kjo është Shirk. Si po çirresh dhe thua: O Salahuddin! Salahuddini ka vdekur – Allahu e mëshiroftë –, ne bëjmë lutje për të, Allahu ia shpërbleftë për atë që ka bërë për Islamin dhe Muslimanët. Porse ne nuk e thërrasim atë (për ndihmë). Mos thuaj: O Salahuddin! Mos thuaj: O M’utesim! Mu kjo është Shirk. Si shpreson shpëtim kur ti i lutesh dikujt tjetër pos Allahut?! Lute Zotin tënd.

Thuaj: O Allah! O i Gjallë, o i Përjetshëm! O Poseduesi i Madhështisë dhe Krenarisë!

Mos thuaj: O M’utesim! Mos thuaj: O Salahuddin! Mos thuaj: O i Dërguari i Allahut, sepse ai që kërkon ndihmë nga i Dërguari i Allahut, ka bërë Shirk.

Thuaj: O Zoti im! O Poseduesi i Madhështisë dhe Krenarisë! O i Gjallë, o i Përjetshëm!

O Allahu im! Shkatërroi ata dhe vriti ata duke qenë të përçarë dhe mos lër asnjë prej tyre. Qofshin shejtanët e Khauarixhëve dhe SHIISH-it, apo shejtanët e Jehudëve dhe të Krishterëve në Lindje dhe Perëndim, apo shejtanët e Rafidijve dhe Hizbu-Iblisit.

O Allahu im shfarosi ata, vrite edhe të fundin e tyre. Na ndihmo neve kundër tyre. Dënoi ata ashtu siç i dënon Ti i Plotfuqishëm dhe Plotpushtetshëm. Na i trego tek ata, çudirat e Plotfuqisë Tënde (duke i dënuar ata, sh.p).

O Allahu im! Triumfuesi mbi të gjitha grupet dhe Krijuesi i reve. Dënoi ata ashtu siç dënon i Plotfuqishmi dhe Plotpushtetshmi. O Allahu im mos lër asnjë prej tyre në tokë.

O Allahu im shfarosi ata. O Allahu im zbrite Fuqinë tënde mbi ta, nga e cila nuk mbrohen dot populli zullumqar.

Janë mbledhur që të gjithë: Rafidijt, Khauarixhët, Jehudët, të Krishterët si dhe qafirat tjerë që janë me ta, o Allahu im shkatërroi ata, sepse nuk të shpëtojnë dot Ty.

O Allah im! Ata janë mbledhur në batil (të kotën). Ata bëjnë koalicione të fshehta, nga ana tjetër (publikisht) shfaqin armiqësi për njëri-tjetrin, porse ata gënjejnë!

Pasha Allahun gënjejnë Pasha Allahun, Jehudët, të Krishterët, Perëndimi dhe Lindja nuk janë armiq të Rafidijve, nuk janë armiq të Khauarixhëve.

Janë po ata që i kanë sjellë, janë ata që i kanë armatosur, janë ata që u kanë shitur armë, ngase synimi i tyre me të cilin gjuajnë është shfarosja e Ehli Sunnetit, Ehli Sunnetit dhe Xhematit, porse ata do zmbrapsen me shkatërrim, disfatë dhe poshtërim – me lejen e Allahut të Gjithëmëshirshëm.

Lëvdata, shpëtimi dhe begatia e Allahut qoftë mbi Pejgamberin tonë Muhamedin.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari