Shejkh Muhamed bin Abdul-Uehhab el-Akil (Allahu e ruajtë)

Burimi: http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=43607


Rafidijtë në realitet janë khauarixh në çdo kohë, ata janë khauarixh. Si qenkan rafidijt khauarixh?! Po. Sepse ai që e ka themeluar medh'hebin e rafidijve dhe ai që e ka themeluar medh'hebin e khauarixhëve është një – çifuti Abdullah bin Sebe – ky është ai që e themeloi medh'hebin e rafidijve dhe medh'hebin e khauarixhëve, porse ai kishte dy programe të gatshme: një program (Windows) XP që ua dha rafidijve dhe ata u bën rafidij dhe një program (Windows) Vista që ua dha khauarixhëve dhe ata u bën khauarixh. Dy programe të gatshme. Të dyja – Allahu të ruajtë – janë nga Microsofti. (Khauarixhët dhe rafidjt) të dy janë nga Abdullah bin Sebe, kështu, Allahu ju ruajtë. Betohem në Allahun. Dhe për këtë arsye ka një lidhje tejet të fortë në mes khauarixhëve dhe rafidijve në bërjen tekfir mbi muslimanët. Khauarixhët bëjnë tekfir mbi muslimanët dhe Ehlu Sunetin.

 

 

Përktheu: Jeton Shasivari

 

Video në AudioSelefi.org