Tezkija që kam dhënë unë apo dikush tjetër prej nxënësve të diturisë, për njerëz që nuk ishte qartësuar gjendja e tyre, tek të cilët futen: Sefer el-Hauali, Selman el-'Audeh, Nasir el-'Umer, si dhe futet gjithashtu çdo njeri që devijon nga rruga e drejtë e Selefëve, atëherë, mbaron tezkija jonë për të, mbasi që u bë e qartë gjendja e tij. Allahu është Dhënësi i suksesit dhe Udhëzuesi në rrugën e drejtë.

 

Përktheu: Alban Malaj