Autor: Sulejman Ruhejli

 

 

Madje unë po ua them një parim: nëse shikon se një person madhërohet nga hizbijtë dhe i thurin lavde duke e quajtur atë të dalluar, se ai është Hafidh-i, Muhaddith-i, Fekihu, Imami, dije se ai është i devijuar, siç është (Muhamed el-Hasen) ed-Dedu, siç është (Abdul-Aziz) et-Tarifi, siç është (Muhamed) el-Arifi. Këta të tre janë të devijuar dhe ecin sipas menhexhit të Ikhuanëve; kanë devijime që kanë të bëjnë me Akiden dhe Sheriatin, porsa këtyre u bëjnë lustra duke thënë: “Muhaddithi i madh, i ka mësuar përmendësh Kutub es-Sitteh (Gjashtë koleksionet e librave të haditheve - Buhariu, Muslimi, Ebu Daudi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibën Maxhe).” Nëse shikon së një personi i thurin lavde hizbijtë dhe mediat, atëherë dije se pas kësaj qëndron diçka (e dyshimtë dhe e frikshme).

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari