Autor: Imam Shatibij


Imam Shatibij, Allahu e mëshiroftë, ka thënë në veprën e tij el-I’tisam
(1/40-45):
... Ibn Uehb ka thënë: E dëgjova Malikun të thotë: “Nuk ka ajet në Librin e Allahut që të jetë më i rëndë për Njerëzit e Epsheve që kanë mosmarrëveshje sesa ky ajet: “Në Ditën (e Ringjalljes) kur disa fytyra do të zbardhen e kur disa fytyra do të nxihen; e sa për ata që do të nxihen (do t’u thuhet atyre): “A e flakët tej Besimin pasi e patët pranuar atë? Atëherë shijoni dënimin (në Zjarr) për braktisjen e Besimit (që patët).”
[Ali-Imran, 106]

Lexo më gjerësisht...

 Përktheu: Alban Malaj