Autor: Shejkh Rabij ibën Hadij el-Medkhalij

Burimi: Kaseta “Keshfu sitari ‘amma tahmiluhu b’adu ed-d’auat min akhtaar,” min.45:53

Burimi: Libri “Keshfu sitar ‘amma tahmiluhu b’adu ed-d’auat min akhtaar,” fq.30

Pyetje: Allahu ju dhëntë sukses. Kemi dëgjuar para ca ditësh se dikush ka kënduar me ajete nga Libri i Allahut – të Plotfuqishmit dhe të Madhëruarit – qëllimisht dhe duke qenë i vetëdijshëm. Cili është gjykimi i kësaj – Allahu ju bekoftë?

Përgjigje: Sipas metodës së Ummu Kulthumit dhe të ngjashmeve nga ata që kanë kënduar (Kuran)? Apo si?! Kurani këndohet (lexohet duke e zbukuruar zërin) por sipas metodës Arabe dhe metodës së natyrshme.

Pyetësi: Ai e ka lexuar el-Fatihanë me lahutë.

Shejkh Rabij: Me çka e ka kënduar? Me lahutë?!

Pyetësi: Po.

Shejkh Rabij: Ky është qafir. Ky tallet me ajetet e Allahut – të Plotfuqishëm dhe të Madhëruar. Kjo është kufër dhe nënçmim i Kuranit. Ai që nënçmon Kuranin, ka bërë kufër dhe ka dalë nga feja. Dhe ata që thonë: ata e luftojnë irxhanë, me çka japin fetva? Ndoshta ky që ka kënduar është nga ata (murxhiat).

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

“A po talleni me Allahun, ajetet e Tij, të Dërguarin e Tij.” Et-Teubeh, 65

Ata (që u tallën) thanë:

مَا رَأَيْنا مِثْلَ هَؤلاءِ أرغَبَ بُطوناً، ولا أَكْذَبَ ألَسُناً، ولا أجْبَنَ عندَ اللِّقاءِ

“Nuk kemi parë më hamësa se këta, e as më gënjeshtarë dhe as më frikacakë në takim (në luftë).” [1]

Ata u tallen me Muslimanët, dhe Allahu – i Madhëruar dhe i Lartësuar - i quajti ata kufar, për shkak të talljes së tyre me fenë e tyre. Atëherë si i bëhet puna me atë që tallet drejtpërsëdrejti me Kuranin dhe e nënçmon atë!

Fundnota:

[1] Transmeton Ibën Xheriri në “Et-Tefsir” (14/333) me dy rrugë nga Abdullah bin ‘Umer – radijAllahu ‘anhu – dhe zinxhirin tij e ka saktësuar Ahmed Shakir me nr. 16911 dhe 16912.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari