Shejkh Salih el-Feuzan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=141374


Pyetje:

Shejkh i nderuar, ju keni dy libra, i pari: “El-Exhuibetu el-Mufideh lil-Menahixhi ed-D’auijeh el-Xhedideh,” (Përgjigje të Dobishme rreth Metodologjive të Reja të Thirrjes), dhe i dyti: “El-Fetaua el-Muhimmeh fi Meshakili el-Mudlehimmeh,” (Fetva të rëndësishme rreth Problemeve të Errëta) dhe në këto libra ka fundnota të atij që i ka përmbledhur ato. A janë këto dy libra të tuat si dhe fundnotat? A je në dijeni për këto o Shejkh? Allahu të bekoftë

Përgjigje nga Shejkh Feuzan:

Po. Këto dy libra janë të mijat, kurse fundnotat i kam lexuar dhe i kam aprovuar ato, o vëlla.

Po.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari