Bismilah...

Akide

 

Pyetësi: (Njëri thotë): "Atë vepër që nuk e ka bërë Pejgmaberi ajo quhet bidat." Cili është kriteri në lidhje me lënien e një vepre?

Shejkh Sulejmani: A ka lënë Pejgamberi  ndonjë gjë të fesë?  Pyete atë! A ka lënë Pejgamberi ndonjë gjë të fesë që nuk e ka bërë dhe nuk e ka sqaruar?

Nëse ai thotë: “Po!” Atëherë ai ka bërë kufër.

E nëse thotë: “Jo!” Atëherë kjo është argument kundër tij.

___________________

Shënim i përkthyesit:

Thotë Allahu në Kur'an:

ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ

“Sot ua përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntinë Time për ju dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj.” [Surja El-Ma`ideh, 3]

Transmetohet nga Abdullah Ibën Mes'udi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ka thënë: "Nuk ka gjë që ju afron për në Xhennet, vetëm se ju kam urdhëruar me atë dhe nuk ka gjë që ju afron për në Xhehenem, vetëm se ja kam ndaluar nga ajo."

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : إنَّهُ ليس شيءٌ يُقَرِّبُكُمْ إلى الجنّةِ إلَّا قد أَمَرْتُكُمْ بهِ و ليس شيءٌ يُقَرِّبُكُمْ إلى النّارِ إِلَّا قد نَهَيْتُكُمْ عنهُ

Silsiletu el-Ehadith es-Sahiha, nr. 2866 (hasen).

 

Përktheu: Jeton Shasivari

Autor: Shejkhul-Islam Ibën Tejmijjeh

Burimi: Mexhmu’ul-Fetaua, vëll.12/fq.502

 

? Është pyetur Shejkhul-Islam Ibën Tejmijeh, Allahu e mëshiroftë, për një njeri që thotë se Allahu nuk i foli Musait me fjalë, porse e krijoi fjalën dhe zërin te një pemë, kurse Musai - 'alejhis-selam - e dëgjoi nga pema jo nga Allahu; dhe se Allahu i Plotëfuqishëm e i Madhërishëm nuk i foli Xhibrilit me Kur'anin, porse ai e mori Kur'anin nga Pllaka e Ruajtur (el-Leuh el-Mahfudh). A është ai në rrugën e saktë apo jo?

 

? Ai u përgjigj: Të gjitha lavdet dhe falenderimet janë për Allahun. Ky njeri nuk është në rrugën e saktë, përkundrazi ky është i devijuar, shpifës dhe gënjeshtar, sipas konsensusit të Selefëve dhe Imamëve të Umetit, madje ai është qafir dhe është obligim që t’i kërkohet atij që të pendohet. Ai ose do pendohet ose do të ekzekutohet, edhe nëse ai thotë:

“Unë nuk e përgënjeshtroj fjalën e Kur`anit!” – që është fjala e Allahut:

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

“Dhe i foli Allahu Musait me fjalë.” [en-Nisa, 164]

- Përkundrazi, unë e pohoj që kjo fjalë është e vërtetë, mirëpo unë mohoj domethënien dhe realitetin e saj!”

Në të vërtetë këta njerëz që thonë këto fjalë janë Xhehmitë, për të cilat kanë rënë në consensus Selefët dhe Imamët se ata janë më të këqijtë nga njerëzit e epsheve dhe bidateve, saqë shumë prej Imamëve i kanë nxjerrë fare Xhehmitë nga shtatëdhjetë e dy sektet.

 

Përktheu: Alban Malaj

Autor: Shejkh ‘Abdul-‘Aziz bin Baz

Burimi: http://www.binbaz.org.sa/mat/18103

Burimi: “Fetaua Nuurun ‘ala Derb,” vëllimi i parë, faqe 305.

Pyetje:

Nëse Islami e lejon lirinë e besimit, atëherë përse Islami e lufton dezertimin (ridden), idhujtarinë dhe ateizmin?

Autor: Shejkh Rabij ibën Hadij el-Medkhalij

Burimi: http://www.sahab.net/forums/?showtopic=123687

Pyetje:

Xhemati i Ikhuanul Musliminëve thërret në bashkimin e Feve, shpresojmë prej jush të na sqaroni devijimin e kësaj thirrjeje, dhe a është kjo Akijde e kufrit?

Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

Pyetje:

Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses. Dikush thërret në dialog midis feve apo në bashkimin e feve, ky person a ka mangësi në Akiden e miqësimit dhe armiqësimit (el-Uela ue el-Bera) për sai i përket atij?